четвртак, 13. јул 2017.

Jednokratna pomoc po izlasku iz zatvora

Право на ову врсту помоћи имају  поједнац или породица које се  налазе у стању  тренутне  изузетно тешке ситуације коју не могу самостално превазићи, без делимичне или потпуне финансијске подршке друштвене заједнице за одређене намене. Једнократна помоћ може бити новчана или у натури.

Право на једнократну помоћ појединац или породица могу да остваре највише једанпут у календарској години, с тим што укупан износ овог права не може бити већи од 80% од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса у граду Београду у месецу који претходи месецу у коме се врши исплата, а одређује се према стварним потребама у конкретном случају, на основу процене стручних радника Градског центра.

Потребна документација
• Писани захтев/молба за једнократну новчану помоћ
• Фотокопија личне карте за подносиоца захтева и све чланове породице
• Извод из матичне књиге рођених или венчаних( за све чланове породице)
• Пријава пребивалишта за малолетну децу
• Докази који се односе на разлог подношења захтева(трошкови лечења, утрошена електрична енергија, огрев, лекови и друга документација у зависности од случаја
• Пореско уверење за пунолетне чланове породице 
• Уверење о имовном стању о( не) поседовању непокретне имовине
• Фотокопије 3 последња чека пензије за кориснике пензије
• Потврда о приходима за последња три месеца или потврда о висини основице која служи за обрачунавање пореза и доприноса за оне који самостално обављају делатност
• Уверење Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породице
• Потврда из школе за редовне ученике( студенте)
• Налаз и мишљење комисије ПИО о неспособности за рад 
• Фотокопија штедне књижице по виђењу, отворена код А.Д. Поштанске штедионице или неке друге банке

 

2 коментара: